top of page

Redna skupščina DOOS-a, ROVINJ 2014

  

 

STATUT DRUŠTVA OČESNIH OPTIKOV SLOVENIJE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Ime društva je Društvo očesnih optikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: društvo). Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti Radovljica ter deluje na območju Republike Slovenije s sedežem na Bledu. Društvo deluje v skladu z zakoni Republike Slovenije ( Zakon o društvih), njegovo delovanje pa je opredeljeno s tem aktom.

 

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

 

Društvo zagotavlja javnost dela z naslednjim:

• Ime in sedež društva: 

Društvo očesnih optikov Slovenije, Ledina 36, 4260 Bled

• Skrajšano ime društva: Društvo DOOS.

Društvo ima svoje transakcijske račune odprte pri bankah, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

 

2. člen

 

Društvo je ustanovljeno z namenom uresničevanja skupnih ciljev slovenskih optikov in optometristov in zaščite interesov optične in optometrične stroke. Združuje osebe, ki se ukvarjajo z oskrbo vida. Dejavnost oskrbe vida obsega merjenje, prilagajanje, izdelovanje in dobavo optičnih pripomočkov.

 

3. člen

 

Društvo je neprofitna in nestrankarska organizacije. Članstvo v društvu je prostovoljno.

 

4. člen

 

Društvo ima svoj znak in pečat. Pečat društva je krog s premerom 3 cm, na sredini katerega je znak društva, ob robu pa napis Društvo očesnih optikov Slovenije. 

 

5. člen

 

Društvo se lahko včlani v druge sorodne organizacije v Sloveniji in v tujini, katerih namen je razvijati sodelovanje in izobraževanje očesnih optikov, če ta niso v nasprotju s tem statutom in interesi Republike Slovenije. Društvo se lahko včlani v zveze društev in druge organizacije.

 

 

6. člen

 

Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost.

 

Javnost dela društva je zagotovljena na naslednje načine:

- s pravico članov društva do vpogleda v zapisnike organov društva,

- preko sredstev javnega obveščanja

 

Društvo svoje člane obvešča z objavo sklepov preko pisnih ali elektronskih sporočil, širšo javnost pa preko novinarskih sporočil, objavo informacij v sredstvih javnega obveščanja, z organiziranjem tiskovnih konferenc, preko spletne strani društva ali z izdajo biltenov o društvenih prireditvah. 

 

Za javnost dela društva je odgovoren UO-Upravni odbor društva.

 

 

 

III. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST

 

7. člen

 

Cilji društva so:

• skrbeti za napredek in zaščito optične stroke, 

• zavzemanje za poklicne cilje in napredek stroke,

• zastopanje interesov svojih članov,

• pospeševanje in razvoj rednega in dopolnilnega izobraževanja,

• sodelovanje z domačimi interesnimi organizacijami, združenji in ustanovami, 

• sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, 

• približevanje k EU standardom,

• spoštovanje in uveljavljanje načel Evropskega sveta za optometrijo in optiko (ECOO), ter Evropske akademije za optometrijo in optiko (EAOO)

 

 

8. člen

 

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

• organizira svoje skupščine, na katerih odloča o najpomembnejših vprašanjih,

• sodeluje z Obrtno zbornico in drugimi pristojnimi institucijami in organi,

• pomaga pri izdelavi in pridobivanju strokovne literature,

• organizira strokovne prireditve,

• organizira in pomaga pri izobraževanju svojih članov, 

• obvešča članstvo,

• daje smernice in priporočila članom na področju približevanja EU standardom,

• pripravlja smernice in programske osnove za delo društva,

• organizira družabne prireditve.

 

 

 

9. člen

 

Glavna dejavnost DOOS po standardni klasifikaciji dejavnosti je 

• 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

 

Ostale registrirane dejavnosti DOOS (pridobitna dejavnost povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje, presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu s temeljnim aktom):

• 58.110 Izdajanje knjig

• 58.190 Drugo založništvo

• 63.990 Drugo informiranje

• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

• 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

• 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

• 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

• 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

• 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

• 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

• 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

 

 

 

IV. ČLANSTVO

 

10. člen

 

Člani DOOS lahko postanejo očesni optiki, mojstri in optometristi, (državljani RS in tujci), ki sprejmejo statut društva ter s pristopno izjavo, naslovijo na UO, ter se s tem zavežejo, da bodo delovali skladno s statutom društva in redno plačilo članarine. Člani so lahko tudi nosilci dejavnosti in zaposleni optiki v optičnih obratovalnicah. Člani društva lahko postanejo tudi ostali, ki delajo na področju optike in optometrije.

 

Pristopno izjavo se naslovi na UO društva, ki o sprejemu članstva odloča v roku 10 dni od prejema prošnje. Član društva je lahko le polnoletna oseba.

 

 

11. člen

 

Pravice članov društva so:

• da volijo in so izvoljeni v organe društva, v kolikor imajo poravnane obveznosti iz naslova dolžnosti članov zlasti plačila letne članarine

• da sodelujejo pri delu organov društva,

• da dajejo predloge in sugestije organom društva.

 

 

12. člen

 

Dolžnosti članov društva so:

• da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

• da spoštujejo statut, kodeks, pravilnik DOOS in sklepe organov DOOS,

• da se dodatno izobražujejo,

• da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva, 

• da svoje znanje in izkušnje prenašajo na ostale člane društva,

• da redno plačujejo članarino (do 31.3. za tekoče leto), vendar najkasneje do 31.12. tekočega leta. 

 

13. člen

 

Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delom storila društvu usluge večjih vrednosti. Častni član je tisti član, ki ga je imenovala Skupščina DOOS. Častni član ne plačuje članarine in nima volilne pravice. Vsi ostali člani društva so redni člani društva, te plačujejo članarino enkrat letno. Višini in način plačevanja članarine določi UO društva. Novi člani plačajo članarino ob včlanitvi v društvo.

 

 

14. člen 

 

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva ne prejemajo plačila, imajo pa pravico do nadomestila stroškov povezanih z delovanjem  društva, tisti člani, ki jim predhodno določi in odobri nalogo s sklepom UO, predvsem za izvršitev te določene strokovne ali organizacijske naloge.

 

15. člen

 

Status rednega članstva v društvu  preneha:

• z izstopom člana na podlagi pisne izjave člana,

• z izključitvijo na podlagi sklepa UO društva, če le ta grobo krši svoje obveznosti,

• z neplačevanjem članarine v primeru da član dve leti zapored ne plača članarine.

• S smrtjo člana ali prenehanjem društva

 

 

16. člen

 

Član se izključi iz društva, če grobo krši statut, kodeks in dolžnosti naštete v 11. členu tega statuta.

 

 

V. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

17. člen

 

Organi društva so:

• skupščina,

• predsednik,

• Upravni odbor (UO),

• nadzorni odbor (NO) 

 

18. člen

 

Skupščina je najvišji organ društva in izvoli ostale organe društva. 

Skupščino sestavljajo vsi člani društva.

 

 

19. člen

 

Skupščina je lahko redna ali izredna. Sklicuje jo UO ali predsednik najmanj enkrat na leto. Po potrebi lahko skliče izredno skupščino UO, predsednik ali najmanj polovica članov.

 

UO je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po prejemu take zahteve. V nasprotnem primeru jo lahko skliče polovica članov društva.

 

Gradivo za izredno zasedanje skupščine mora biti poslano članom društva najmanj 7 

( sedem ) dni  pred dnevom skupščine.

 

Sklic redne ali izredne skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom na oglasni deski na sedežu društva. Objava in vabila za sklic skupščine morajo biti poslana oziroma dana najmanj 8 (osem) dni pred zasedanjem skupščine in sicer v obliki pisnih ali elektronskih sporočil.

 

20. člen

 

Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statusa ali o prenehanju delovanja društva je potrebno da zato glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje na skupščini najmanj polovica članov. Način glasovanja določi skupščina.

 

 

21. člen

 

Na skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti povezani z delovanjem društva, vendar ne morejo glasovati.

 

 

22. člen

 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov, ki imajo volilno pravico. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut, nakar skupščina lahko veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 7 članov z glasovalno pravico.

 

 

Skupščina sprejma sklepe z večino glasov navzočih članov, ki imajo glasovalno pravico. Ko se odloča o spremembi statuta je potrebno, da za takšno odločitev glasuje dve tretjine navzočih članov.

 

Ko se odloča o prenehanju društva, so sklepi sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica vseh članov društva. Glasovanje na skupščini društva je praviloma javno, lahko pa se navzoči člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

 

 

23. člen

 

Skupščino društva odpre  predsednik društva in jo vodi dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Če predsednik na skupščini ni prisoten, skupščino odpre najstarejši član UO. Poleg tega skupščina izvoli zapisnikarja, dva overovitelja zapisnika,  ter po potrebi druge delovne organe.

 

 

24. člen

 

Skupščina kot najvišji organ društva:

 

• Sklepa o dnevnem redu skupščine in voli organe skupščine

• sprejema statut in njegove spremembe ter dopolnitve,

• sprejme letne finančne načrte in obračune poslovanja, ter zaključne račune društva

• voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, sekretarja in člane UO, člane NO, ter druge delovne organe

• obravnava in sklepa o vseh pomembnih vprašanjih, katera niso v pristojnosti UO,

• imenuje častne člane društva,

• predlaga da je predhodni predsednik še en mandat član UO

• Dokončno odloči o pritožbah zoper sklepe UO in NO ter o izključitvi člana

• Odloča o prenehanju društva ali o zdužitvi društev

• Sprejema pravilnike in akte društva

 

25. člen

 

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovitelja.

 

 

26. člen

 

UO opravlja organizacijske, upravne, administrativne in tehnične zadeve ter zastopa člane.

 

UO je izvršilni organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina. 

 

 

27. člen

 

UO je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

 

28. člen

 

UO šteje 7  ( sedem ) članov.

 

O sestavljajo predsednik in šest članov UO, kot sledi:

 

• Predsednik – predsednika se voli na skupščini. Kandidat mora biti pred tem član UO.  Za predsednika je izvoljen tisti član, ki na skupščini dobi največ glasov.. 

• Podpredsednik, ki ga izvoli UO

• Član, ki ga izvoli skupščina

• Član, ki ga izvoli skupščina

• Član, ki ga izvoli skupščina

• Član, ki ga izvoli skupščina

• Član, ki ga izvoli skupščina

 

 

29. člen

 

Člane UO voli skupščina. Za člane UO je izvoljenih prvih šest kandidatov z največjim številom glasov članov skupščine, član, ki med njimi dobi največ glasov, postane predsednik društva. Sedmi član UO je predsednik ali podpredsednik sekcije optikov pri Obrtni zbornici, se ne voli in avtomatsko postane član UO.

 

Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik, katerega izvoli UO.

 

 

30. člen

 

UO upravlja društvo med dvema skupščinama po smernicah sprejetih na skupščini. UO se sestaja po potrebi.

 

31. člen

 

Predsednik in drugi člani UO so voljeni za dobo 4 let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.

 

Predsednik društva opravlja naslednje naloge:

 

• zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini,

• podpisuje dokumente društva,

• odgovarja za pravilnost in resničnost podpisanih dokumentov,

• izvaja tekoče naloge,

• skrbi za različne organizacijske, pravne, kadrovske in finančne naloge,

• skrbi za stike z javnostjo,

• navezuje stike s sorodnimi ustanovami doma in v tujini,

• odpre in vodi skupščino do izvolitve delovnega predsednika skupščine,

• sklicuje redne in izredne seje skupščine,

• sklicuje redne in izredne seje upravnega odbora,

• opravlja druge naloge, ki so določene v Zakonu o društvih ali aktih društva.

 

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili društva in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

 

 

32. člen

 

UO opravlja naslednje naloge: 

• pripravlja gradiva za seje skupščine,

• izvaja programe in sklepe, ki jih sprejme skupščina,

• upravlja premoženje v skladu z veljavnimi predpisi in programom, ki ga sprejme skupščina,

• odloča o mednarodnem sodelovanju z drugimi društvi,

• organizira strokovno izpopolnjevanje članov doma in v tujini,

• opravlja vse druge naloge, ki niso v izrecni pristojnosti skupščine,

• imenuje blagajnika društva, 

• imenuje po potrebi dodatne komisije,

• imenuje delegate za mednarodno sodelovanje.

 

33. člen

 

UO sprejme sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov . UO lahko glasuje o posameznih sklepih tudi korespondenčno po elektronski pošti.

 

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov UO.

 

 

34. člen

 

Nadzorni odbor ( NO ) je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika.

 

 

35. člen

 

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo UO in da vrši nadzor nad finančnim poslovanjem društva med dvema skupščinama. Nadzorni odbor nadzira delo tako, da mu blagajnik izroči zaključeno blagajno za preteklo leto  s pripadajočimi listinami in ugotovi poslovanje društva. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in ji mora pisno poročati enkrat letno. 

 

36. člen

 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani, če zanje glasujeta vsaj dva člana. 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani UO, imajo pa pravico udeleževati se sej UO, vendar brez pravice odločanja.

 

 

37. Člen

 

 

Nadzorni odbor opravlja funkcijo disciplinske komisije in v skladu z disciplinskim pravilnikom društva  izreka disciplinske ukrepe.

 

Disciplinske kršitve so naslednje:

• kršitve določb tega statuta,

• nevestno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

• neizvajanje sklepov organov društva,

• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenemu postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom lahko izreče nadzorni odbor so:

• opomin,

• javni opomin,

• izključitev

 

 

Zoper sklep, ki ga v disciplinskem postopku izda nadzorni odbor, ima prizadeti član društva v roku dveh tednov pravico pritožbe na skupščino, kot drugostopenjski organ. Skupščina mora najkasneje v 2 (dveh) mesecih po vlogi sprejeti ustrezen ukrep in ga pisno posredovati članu, ki je vložil pritožbo.

 

 

Odločba skupščine je dokončna.

 

 

VI. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

38. člen  

Sredstva za delovanje društva so:

• vpisnina in članarina,

• dohodki od strokovnih in družabnih prireditev, katerih organizator je društvo,

• dodeljena sredstva podjetij,

• prispevki donatorjev,

• druge dotacije,

• darila, volila in drugi sredstva v skladu z zakonom.

 

 

 

 

 

39. člen

 

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno materialnem poslovanju na način in v obliki, določeni s Pravilnikom o materialno finančnem poslovanju društva, ki mora biti usklajen z računovodskim standardom za društva. 

 

O premičnem in nepremičnem premoženju društva se vodijo predpisane evidence. S premoženjem društva upravlja UO, ki tudi sklepa o nabavi ali prodaji premičnih stvari (opreme). O nabavi in prodaji nepremičnin odloča skupščina z večino glasov vseh udeleženih na skupščini. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Premoženje društva predstavljajo tudi denarna sredstva na transakcijskem računu in v blagajni društva ter terjatve.

O pridobitvi, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin je pristojna odločati le skupščina in te svoje pravice ne more prenesti na upravni odbor.

 

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v okviru sprejetega finančnega načrta, ki ga sprejme skupščina.

 

 

40. člen

 

 

Materialno-finančno poslovanje društvo vodi na način in v obliki, določeni z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi za društva.

 

Finančno poslovanje društva poteka v skladu z veljavnimi predpisi in Pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju društva.

 

Za vodenje finančno-materialnega poslovanja lahko društvo pooblasti računovodjo ali računovodski servis. Njuno delo je javno.

 

Finančno-materialne listine podpisuje in je odredbodajalec predsednik upravnega odbora, oziroma pooblaščena oseba, v okviru pooblastil, ki mu jih prenese predsednik.

 

 

41. člen

 

Delo pooblaščene osebe ( računovodje ) je javno. Vsak član UO lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

 

  

VII. KONČNE DOLOČBE

 

42. člen

 

Društvo preneha delovati: 

• po samem zakonu,

• po volji članov,

• s sklepom skupščine z dvo-tretjinsko večino vseh navzočih članov,

• z odločbo pristojnega državnega organa, pristojnega sodišča,

• če pade število članov pod 10.

43. člen

 

Če skupščina sprejme sklep o prenehanju društva, s sklepom tudi odloči o prenosu premoženja društva in poravnavi vseh obveznosti v skladu z zakonom. Predsednik obvesti o sklepu društva pristojni organ v 30 dneh od sprejema sklepa.

 

44. člen

 

V skladu s statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

• kodeks,

• pravilnik o delovanju,

• disciplinski pravilnik,

• pravilnik o materialno-finančnem poslovanju.

 

Rok za uskladitev aktov društva je 6 mesecev od sprejema statuta. Za uskladitev se pooblašča UO. 

 

45. člen

 

Ta statut je sprejela skupščina dne 30.5.2014 v Rovinju in velja takoj, uporabljati pa se začne, ko pristojni upravni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih ter izda odločbo o vpisu sprememb statuta v register društva.

 

 

 

 

Rovinj, 30.5.2014

 

Društvo očesnih optikov Slovenije

Predsednik

Matjaž Mihelčič

 

 

bottom of page